Cơ cấu tổ chức

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

BẰNG CẤP

KINH NGHIỆM

1

Lâm Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư máy tàu thủy, Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

39 năm

2

Nguyễn Văn Phương

Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

30 năm

3

Nguyễn Văn Bá

Thành viên HĐQT

Cử nhân Luật

39 năm

4

Phạm Bá Ngân

Thành viên HĐQT

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

Thạc sĩ Quản trị

23 năm

5

Hoàng Việt

Thành viên HĐQT

Cử Nhân Kinh Tế Tài Chính

16 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

BẰNG CẤP

KINH NGHIỆM

1

Nguyễn Văn Phương

Quyền Tổng Giám đốc

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

30 năm

2

Lê Tiến Công

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

24 Năm

3

Tạ Khả Duy

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Quản trị kinh doanh

33 Năm