Nguồn Nhân Lực

1 Nguồn nhân lực

- Cơ cấu tổ chức: Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc, 04 phòng chức năng, 1 trung tâm điều hành, 1 chi nhánh và một địa điểm kinh doanh.

Về lao động: tổng số CBCNV hiện có là 174 người. Làm việc theo Ca đáp ứng nhu cầu giải phóng hàng hóa cho khách hàng là 24/24 giờ/ngày.

+ Lao động có trình độ Thạc sĩ:                        07 người                             

+ Lao động có trình độ Đại học:                       45 người                             

+ Lao động có trình độ Kỹ sư:                          29 người                             

+ Lao động có trình độ Cao đẳng:                    05 người                            

+ Lao động có trình độ Trung cấp:                   15 người                            

+ Công nhân kỹ thuật:                                      34 người                             

+ Công nhân lao động có tay nghề:                  35 người                            

+ Lao động phổ thông:                                      04 người