Investor Relations

Đại hội cổ đông

2021-02-26 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ NĂM 2021 Download PDF
2021-03-27 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ NĂM 2021 Download PDF
2021-03-27 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ NĂM 2021 Download PDF
2021-04-20 NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Download PDF

Công bố thông tin

2021-02-04 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY Download PDF
2021-03-22 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2020 Download PDF
2021-03-22 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020 Download PDF
2021-03-22 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN BCTCTH 2020 VÀ 2019 Download PDF
2021-04-11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ Download PDF
2021-04-20 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2021 Download PDF
2021-04-20 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN BCTCTH QUÝ I-2021 VÀ QUÝ I-2020 Download PDF