Năng lực Khai thác:

 

- Cảng có khả năng xếp dỡ đạt 10.000 tấn/ngày.

- Hệ thống cầu cảng gồm 04 cầu cảng biển, tổng chiều dài 667m có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 dwt; 01 cầu cảng sông 200m, có khả năng tiếp nhận sà lan 1.000dwt và 02 bến phao có khả năng tiếp nhận tàu biển 15.000DWT.

- Hệ thống kho: gồm 15 kho với diện tích từ 450m2 đến 3.024m2; tổng diện tích kho 36.049,80 m2 có khả năng lưu trữ 85.500/tấn hàng hóa/ngày.

- Hệ thống bãi chứa hàng diện tích bãi bê tông 104.087m2, diện tích bãi mềm 162.000m2 cùng lúc có thể tiếp nhận 207.870 /tấn hàng hóa các loại.