Nhiệm vụ và mục tiêu

 

Nhiệm vụ và mục tiêu

 

Phát triển bền vững như cảng biển chiến lược quốc gia tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; trở thành nhà cung cấp dịch vụ cảng biển, logistics tốt nhất vùng hạ lưu sông Mekong và là đối tác thành công của khách hàng.

 

Gắn sự phát triển của cảng với việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của môi trường sống và cộng đồng xung quanh cảng.